Zatrudnienie arch

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:

Księgowa/Księgowy

Opis stanowiska:

 • weryfikacja, księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie analiz i raportów rachunkowo-podatkowych
 •  księgowanie dokumentów
 • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
 • sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań
 • przygotowywanie przelewów bankowych w systemie elektronicznym
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • prowadzenie spraw płacowych
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych VAT, PIT, Jednolity Plik Kontrolny,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • obsługa programu finasnowo-księgowo-kasowego.

Wymagane  wykształcenie

 • wyższe  co najmniej średnie kierunek: finanse, rachunkowość, ekonomia,
 • preferowany staż:  min.  5 letni staż pracy w placówkach ochrony zdrowia  w tym 3 lata pracy w księgowości,
 • znajomość programu MS Office w tym znajomość Excel,
 • biegła znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobre zdolności analityczne,
 • rzetelność, odpowiedzialność i terminowość,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę od dnia 1 czerwca  2017 roku lub w terminie uzgodnionym.

Dokumenty:

 list motywacyjny,  CV,  dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

należy składać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, lokal nr 2-100 (sekretariat) lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko księgowy", do dnia 29 maja 2017 roku. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów niewymienionych wyżej.       

Osoba do kontaktów:  Dyrektor mgr inż. Zbigniew Skonieczny tel. 54 285 62 00.


Radziejów, dnia  29.09.2017 r

zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej ( w tym w zakresie chirurgii dziecięcej )  i izby przyjęć.

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi, oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami  świątecznymi w oddziałach: chorób wewnętrznych,  chirurgii ogólnej ( w tym w zakresie chirurgii dziecięcej )  i izby przyjęć.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego  w oddziałach: chirurgii ogólnej.

kontakt tel. 54 285 6200, 54 285 6280

Radziejów, dnia  29.09.2017 r

AKTUALNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji .

kontakt tel. 54 285 6200, 54 285 6280

Radziejów, dnia  30.08.2017 r

zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziale pediatrycznym z pododdziałem neonatologicznym.

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi, oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami  świątecznymi w  oddziale pediatrycznym z pododdziałem neonatologicznym.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego  w oddziale pediatrycznym z pododdziałem neonatologicznym.

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

Radziejów, dnia  20.02.2017 r

  

 AKTUALNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

1.    udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,

2.    udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii,

3.    udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego,

4.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S" w Radziejowie, 

zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, terapii uzależnienia od alkoholu, zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)  i izby przyjęć.

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi, oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami  świątecznymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, terapii uzależnienia od alkoholu, zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)  i izby przyjęć.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego  w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, terapii uzależnienia od alkoholu, zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)  i izby przyjęć.

kontakt tel. 54 285 6200, 54 285 6280

Radziejów, dnia  03.10.2016 r

WYNIK KONKURSU

W dniu  6 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko  naczelnej pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Na stanowisko naczelnej pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani mgr Teresy Miłkowskiej.

 

Radziejów dnia. 15.07.2016r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejów.pl

e-mail: inspektor-ds-pracowniczych@szpitalradziejow.pl

ogłasza konkurs na stanowisko naczelnej pielęgniarki

 

 Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  2011, Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  

(Dz. U. 2012, poz. 182) w zamkniętych kopertach w terminie  do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w prasie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,  ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko naczelnej pielęgniarki”

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z inspektorem ds. pracowniczych.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 Radziejów, 06.05.2016r. 

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni lekarza specjalistę dermatologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni dermatologicznej (zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej)
kontakt tel. 54 285 6200, 54 285 6280

Radziejów, 18.04.2016r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni:
1.    lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej  w oddziale chirurgicznym ogólnym.
2.    lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii w oddziale położniczo – ginekologicznym.  
3.    lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w oddziale chorób wewnętrznych. 
4.    lekarza otolaryngologa do udzielania  świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w poradni otolaryngologicznej. 
5.    lekarza specjalistę dermatologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni dermatologicznej.Tel. 54 285 62 00, 54 285 6280                    Radziejów, 07.04.2016r.

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni lekarza specjalistę dermatologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni dermatologicznej.

kontakt tel. 54 285 6200, 54 285 6280

Radziejów, 09.03.2016 r.

Zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na:
1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie kolonoskopii
 

Radziejów, 25.01.2016r.

Zgodnie z § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego 25 czerwca 2014 roku w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na:

1.      udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarzy ortopedów w oddziale chirurgii ogólnej.

Radziejów, dnia 11.12.2015 r.

  WYNIK KONKURSÓW

W dniu 3 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych: oddziału chorób wewnętrznych; oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału rehabilitacji neurologicznej; bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej.

1. na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych   wybrano Panią 

    Szyperską Lillę

2. na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału

    rehabilitacji neurologicznej wybrano Panią Kaczmarczyk Jadwigę

3. na stanowisko pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki

    medycznej wybrano Panią Ciechalska Agnieszkę.

  

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na: 

1.      udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie echokardiografii, EEG

Zbigniew Skonieczny
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

27.10.2015 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Radziejowie zatrudni:

 1. dwóch lekarzy chirurgów specjalistów lub w trakcie specjalizacji w oddziale chirurgicznym ogólnym.
 2. lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii z możliwością zatrudnienia na stanowisko ordynatora oddziału położniczo – ginekologicznego. 
 3. lekarza otolaryngologa do udzielania lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w poradni otolaryngologicznej.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejów.pl

e-mail: inspektor-ds-pracowniczych@szpitalradziejow.pl

ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oddziału chorób wewnętrznych , oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału rehabilitacji neurologicznej, bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej

 

 Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  2011, Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  

(Dz. U. 2012, poz. 182) w zamkniętych kopertach w terminie  do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w prasie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,  ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko...”

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z inspektorem ds. pracowniczych.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Radziejów dnia 15.09.2015 r.

Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejów.pl

ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)   i oddziału terapii uzależnienia od alkoholu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  2011, Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. 2012, poz. 182)                              w zamkniętych kopertach w terminie  do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w prasie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,  ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów.

 • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)   i oddziału terapii uzależnienia od alkoholu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie "

Dokumenty załączone do oferty konkursowej winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się ze st. inspektorem ds. pracowniczych.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie, pisemnie.

 Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w „Gazeta Wyborcza” w dniu 1 kwietnia 2015 r.

zgodnie z punktem § 10 ust. 5 szczegółowego warunku  konkursu ofert oraz ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na: 

Przedmiot oferty:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chirurgicznym ogólnym, położniczo-ginekologicznym i izby przyjęć.

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi, oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami  świątecznymi w oddziałach: chirurgicznym ogólnym, położniczo-ginekologicznym.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego  w oddziałach: chirurgicznym ogólnym, położniczo-ginekologicznym.

Radziejów dnia 26.03.2015 r

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na: 

Przedmiot oferty:

1.    udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,

2.    udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii.

3.    udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego,

4.    udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S" w Radziejowie, 

5.    udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Osięcinach

6.    udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Radziejowie

Radziejów dnia 26.03.2015 r. 

Zatrudnienie

1. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego,

2. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S" w Radziejowie,

3. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w transporcie międzyszpitalnym i izbie przyjęć.  

Zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na:
1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie mammografii.

Zbigniew Skonieczny
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

29.12.2014 r. 

WYNIK KONKURSU

W dniu 25 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko  położnej oddziałowej oddziału położniczo-ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Na stanowisko położnej oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzanny Nowakowskiej.

Radziejów dnia. 4.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejów.pl

ogłasza konkurs na stanowisko położnej oddziałowej oddziału położniczo-ginekologicznego

 Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  2011, Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. 2012, poz. 182) w zamkniętych kopertach w terminie  do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w prasie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,  ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

 • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko położnej oddziałowej oddziału położniczo-ginekologicznego"

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się ze st. inspektorem ds. pracowniczych.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie, pisemnie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni: 

1. Lekarza laryngologa do udzielania lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii w poradni laryngologicznej. 

2. Lekarza chorób wewnętrznych w oddziale wewnętrznym i izbie przyjęć. 

3. Lekarza psychiatrę i lekarza chorób wewnętrznych w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu i w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja).

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni lekarza doudzielania lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w poradni położniczo ginekologicznej w Radziejowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni  osobę na stanowisko inspektora ds. pracowniczych. 

Wymagane  wykształcenie wyższe  prawnicze, administracyjne,  ekonomiczne, lub pokrewne związane z  wykonywaniem prac  kadrowych.

Wymagana obsługa komputera w tym  edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego. 

Preferowany staż:  min.  5 letni staż pracy w placówkach ochrony zdrowia.   

Forma zatrudnienia: umowa o pracę od dnia 01 lutego  2014 roku lub w terminie uzgodnionym.

Dokumenty:  list motywacyjny,  CV,  dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy należy składać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, lokal nr 2-100 (sekretariat) lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora ds. pracowniczych", do dnia 24 stycznia 2014 roku. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów niewymienionych wyżej.       

Osoba do kontaktów:  Dyrektor mgr inż. Zbigniew Skonieczny tel. 54 285 62 00.

 SP ZOZ w Radziejowie zatrudni lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub w trakcie ww. specjalizacji do pracy w oddziale chorób wewnętrznych oraz oddziale terapii uzależnienia od alkoholu i leczenia alkoholowych zespołów abstynencji (detoksykacji), dwóch lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej do pracy w oddziale chirurgii ogólnej i poradni chirurgii ogólnej, lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii do pracy w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu i leczenia alkoholowych zespołów abstynencji (detoksykacji) oraz poradni zdrowia psychicznego.

SPZOZ w Radziejowie zatrudni od zaraz lekarza specjalistę reumatologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale reumatologicznym i poradni reumatologicznej. Kontakt telefoniczny z dyrektorem tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80.

Zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na: 

Przedmiot oferty:

1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii.

2. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego,

3. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S" w Radziejowie,

4. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w transporcie międzyszpitalnym i izbie przyjęć.

5. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 w oddziałach: chirurgiczny ogólny, rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej

6. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: zdrowia psychicznego

7. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji

8.  udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Osięcinach

9. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych  w zakresie patomorfologii

10. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii.

11. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców lub pielęgniarzy systemu – kierowców w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S” w Radziejowie, podstawowym zespole ratownictwa medycznego „P” w Byczu, podstawowym zespole ratownictwa medycznego „P” w Osięcinach i zespole wyjazdowym nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

12. udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych – kierowców lub pielęgniarzy systemu – kierowców w zespole transportowym w Radziejowie oraz transporcie sanitarnym w POZ,

13. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Radziejowie

14 udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00 w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu i leczenia alkoholowych zespołów abstynencji (detoksykacji)

15 udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego, oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne odprawy w godzinach od 7.00 – 7.00 dnia następnego w oddziale chirurgicznym ogólnym

16 udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej” 

            Zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej zapraszam do składania ofert na udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii.

  Pozostałe informacje zawarte są w ogłoszeniu w Gazecie Wyborczej z dnia 11 września 2012 r.

Zbigniew Skonieczny 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Radziejowie

  SP ZOZ w Radziejowie zatrudni lekarza psychiatrę. 
         Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny numer 54 285 62 00