Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przy Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3

Tel: 54 285-62-30, fax:54 285-37-01

e-mail: zol@aszpitalradziejow.pl

Kierownik Tel. (054) 2856230

mgr  Aleksandra Kamińska-Roszak

 Pielęgniarka koordynująca, tel. 54 285 63 52

 Dyżurka pielęgniarek, Odcinek I tel. 54 285 62 31, Odcinek II 54 285 62 20

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest podmiotem leczniczym udzielającym całodobowych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych.

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest podmiotem realizującym świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Kujawsko- Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia .

                Celem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę choroby i hospitalizacji, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, profesjonalnej i całodobowej pielęgnacji i rehabilitacji.

Misją zakładu opiekuńczo-leczniczego jest pomoc przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i samodzielności, oraz poprawa jakości życia.

Zakład zapewnia usługi zdrowotne obejmujące swym zakresem:

 • • opiekę i pielęgnację sprawowaną przez wykwalifikowany personel pielęgniarski w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej,
 • • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • • niezbędne konsultacje lekarzy specjalistów,
 • • leczenie żywieniowe- dojelitowe, prowadzone drogą doustną prze zgłębnik albo przez przetokę odżywczą , przy użyciu diet przemysłowych,
 • • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • • terapię logopedyczną,
 • • terapię psychologiczną.
 • • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych,
 • • leczenie dietetyczne i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta
 • • terapię zajęciową,
 • • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i niepełnosprawności,
 • • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • • przygotowanie do życia w społeczeństwie w obliczu niepełnosprawności,
 • • opiekę duszpasterską, możliwość regularnego uczestnictwa w Mszy Św. w kaplicy szpitalnej.

Zakład usytuowany jest na IV piętrze budynku „A” szpitala i liczy 70 łóżek rozmieszczonych w salach 2 i 3 łóżkowych, przystosowanych do pobytu pacjentów unieruchomionych i niepełnosprawnych ruchowo.

Tryb kierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jak i zasady odpłatności za pobyt w placówce określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z 2012r., poz 731) .

W myśl przepisów: Ustawy z dnia 27 sierpnia.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2019, poz.1373 ), oraz Ustawy z dnia 9 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018r.poz.932), kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami -Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2019, poz.1373), pacjent przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie, które stanowią 70% miesięcznego dochodu.

Komplet dokumentów w celu umieszczenia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym:

Uwaga! Pacjent może być zakwalifikowany do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jedynie, jeśli w kwalifikacji pielęgniarskiej wg oceny na podstawie skali Barthel otrzyma 40 lub mniej punktów.

       Wskazane jest aby pacjent posiadał konto bankowe.

Wszystkie formularze dokumentów w celu umieszczenia w ZOL Radziejów można pobrać w siedzibie Zakładu lub do pobrania poniżej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rozpoznaną chorobą psychiczną lub uzależnieniem oraz z zaawansowaną  chorobą nowotworową (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej-§5 ust.2).

Zgoda pacjenta na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest bezwzględnym warunkiem przyjęcia  do ZOL Radziejów. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL (np. chorych nieprzytomnych, pacjentów z zdiagnozowanym zaawansowanym otępieniem) , konieczne jest :

 • • dołączenie do kompletu dokumentów Postanowienia Sądu o umieszczeniu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym bez zgody pacjenta, oraz
 • • złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie (dokument potwierdzający złożenie wniosku w Sądzie należy dołączyć wraz z dokumentami kwalifikującymi do przyjęcia).

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych do wniosku należy dołączyć:

 • • Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 • • Zgodę Sądu na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym .

Druki do pobrania: