PE

Ograniczenie negatywnych skutków COVID -19 poprzez działanie profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Województwo  Kujawsko – Pomorskie realizuje projekt z funduszy europejskich pt.: Ograniczenie negatywnych skutków  COVID -19 poprzez działanie profilaktyczne  i zabezpieczające  skierowane do służb medycznych . Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, zapobieganie i przeciw działanie nowym zakażeniom poprzez doposażenie podmiotów leczniczych w środki ochrony osobistej realizację opieki wytchnieniowej oraz wykonanie testów laboratoryjnych dla personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych.

Dofinansowanie projektu z UE:  46 929 784,12 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Państwa. 

Kwota zaliczki /refundacji dla partnera SP ZOZ w Radziejowie  : 143 676,82 PLN

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zachowaniem jego trwałości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje, że została zawarta umowa nr DZ-9024.20.11.443.5.2020 i aneksu nr 1 z dnia 24 czerwca 2020 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim (liderem) a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (jednym z partnerów) na realizację projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zachowaniem jego trwałości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- całkowita wartość projektu - 3 144 578,96 zł.

-  90 % ze środków EFRR: 2 830 121,06 zł.

- 10 % ze środków BP ( budżetu państwa): 314 457,90 zł.

Okres realizacji projektu:

  • rozpoczęcie - 01.02.2020 r.
  • zakończenie - 31.12.2020 r.

Zakupiony zostanie sprzęt: Ambulans typu C – 1 szt.; Aparat do znieczulenia – 3 szt. ; Respirator stacjonarny- 3 szt.; Respirator transportowy – 3 szt. ; Aparat RTG – 1 szt.; Aparat RTG typ C – 1 szt. ; Aparat do EKG – 5 szt.; Defibrylator – 3 szt.; Zamgławiacz – 3 szt.; Stacja opisowa z licencją – 1 szt.; Ssak mobilny- 3 szt. ; Termometry bezdotykowe – 10 szt.; Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji – 10 szt.; Defibrylatory AED – 11 szt. ; Pompa infuzyjna strzykawkowa – 10 szt.;

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja ...

           W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr WP-II-B.433.6.6.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.” Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie ” nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 279 947,72 zł. w tym:

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 8 110 797,87zł.

-  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

   nie większej niż  : 3 999 643,44 zł.

-  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

   niż : 4 280 304,28zł.  

Okres realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie - 04.05.2015 r.
  • zakończenie - 31.07.2019 r.

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

- dostosowanie  pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem

  porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem,

- budowa dźwigu ( windy ) z szybem gwarantujących bezpieczeństwo transportu pionowego

  pacjentów, osób odwiedzających, personelu oraz poprawienie stanu przeciwpożarowego i ewakuacji,

- rozbudowa i przebudowa pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem.