Zasady przyjmowania do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej pacjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

  • Zgodnie z nową ustawą z dnia 09.05.2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018r. poz.932) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym mają prawo do uzyskania świadczenia medycznego poza kolejnością w trybie natychmiastowym . Ustawa określa, że jeżeli świadczeniodawca ( np. szpital ) nie ma możliwości udzielenia świadczenia natychmiast , świadczenie będzie udzielone w najbliższym możliwym terminie.

Pacjent z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym może zgłosić się w celu uzyskania świadczenia medycznego w zakresie stacjonarnej opieki medycznej ( leczenie szpitalne ) na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej osobiście lub telefonicznie.

Jeżeli nie będzie możliwości przyjęcia pacjenta z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym natychmiast nazwisko pacjenta zostanie umieszczone na liście osób oczekujących na świadczenie w trybie natychmiastowym .

Osoba taka zostanie wezwana do zgłoszenia się do oddziału tak szybko jak tylko zwolni się miejsce w puli miejsc przeznaczonych dla Pacjent z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Dlaczego pacjent z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym może nie być przyjęty natychmiast?

W ciągu dwóch tygodni od wpisania na listę osób oczekujących na świadczenie w trybie natychmiastowym pacjent lub osoba opiekująca się pacjentem ma obowiązek dostarczenie do oddziału kopii potwierdzonych za zgodność lub oryginałów następujących dokumentów: a/ badania lekarskiego ogólnego b/ badania lekarskiego neurologicznego c/ wypełnionej i podpisanej przez osobę wykonującą badanie skali Rankina d/ ważnego !!! dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

Nie dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się do oddziału skutkuje skreśleniem z listy oczekujących na świadczenie medyczne w trybie natychmiastowym.


SPZOZ Radziejów Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej dysponuje 33 łóżkami dla pacjentów leczonych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej i 9 łóżkami dla pacjentów leczonych w ramach rehabilitacji neurologicznej. Na bazie posiadanych łóżek szpital realizuje kilka różnych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na następujące świadczenia medyczne:

− rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego: ta grupa podzielona jest na dwie następne grupy: rehabilitacja pooperacyjna i planowa

− rehabilitacja neurologiczna wczesna

− wtórna rehabilitacja neurologiczna

− rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego ( CUN )

− wtórna rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń CUN

Szczegóły kontraktowania określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 60/2018/DSOZ z dnia 26.06.2018r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacji leczniczej oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Zachęcamy do zapoznania się dokumentem.

Do tych grup kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia doszła obecnie szósta grupa: „- pacjenci z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym´”.

Jak Państwo widzicie personel oddziału wraz z administracją szpitala dokłada wszelkich starań , aby każda z tych grup pacjentów otrzymała świadczenie w najszybszym możliwym terminie. Dlatego nieuniknione jest tworzenie kolejek nawet dla osób , które mają prawo do świadczenia w tzw. trybie natychmiastowym.