Kiedy pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym może być zdyskwalifikowany z leczenia stacjonarnego w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej

W następujących sytuacjach osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym może nie być przyjęta do szpitala :

1/ Stwierdzenie nieważności orzeczenia o niepełnosprawności ( data ważności w punkcie III dokumentu o orzeczeniu niepełnosprawności wydanego na podstawie Ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.511) oraz stwierdzenia na dokumencie przyznania stopnia niepełnosprawności innego niż znaczny.

2/ Jeżeli na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i skali Rankina personel oddziału analizujący dokumentację stwierdzi, że pacjent nie rokuje poprawy w trakcie pobytu na oddziale lub istnieją przeciwwskazania do pobytu na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej wówczas poinformuje telefonicznie pacjenta lub jego opiekunów, że istnieje prawdopodobieństwo, że po badaniu wstępnym w dniu zgłoszenia się osobiście pacjenta na Izbie Przyjęć SPZOZ w Radziejowie zostanie on zdyskwalifikowany z leczenia w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej i nie będzie przyjęty na oddział.

Tego typu sytuacja może dotyczyć następującej grupy osób:

a/ ciężko chorych przewlekle, u których na skutek wieloletniego procesu chorobowego doszło do utrwalonych, nie odprowadzanych przykurczów uniemożliwiających uzyskanie jakiegokolwiek ruchu w stawach,

b/ ciężko chorych przewlekle neurologicznie, u których dotychczasowa rehabilitacja nie przyniosła poprawy w zakresie funkcji ocenionej skalą Barthel i Rankina – osoby takie wymagają stałej opieki w ramach hospicjum domowego/ stacjonarnego lub ZOLP.

c/ osób, które mają orzeczony stopień z niepełnosprawności w stopniu znacznym z kodem innym niż 05-R i 10-N . Takie osoby mogą wymagać leczenia w ośrodkach wysokospecjalistycznych , np. rehabilitacji kardiologicznej lub pulmonologicznej, rehabilitacji w ośrodkach rehabilitacji niesklasyfikowanej odrębnie.