KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3,  88-200 Radziejów, NIP 889-126-91-26, REGON 910333036

b)   Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: inpectordanychosobowych@gmail.com

c)    Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobrego imienia administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

d)   Monitoring obejmuje: wejście główne od strony ul. Szpitalnej, parking za budynkiem Szpitala, korytarze: wejście od strony parkingu z tyłu budynku wraz z windami oraz korytarz w pogotowiu, wejście i obszar Oddziału Terapii Uzależnień.

e)    Odbiorcą danych osobowych utrwalonych na monitoringu będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

f)    Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

g)   Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres:

- OTU – 5 dni;

- wejście i windy – 5 dni;

- Pogotowie – 30 dni,

zależny od pojemności dysków w poszczególnych systemach, a po tym czasie zniszczony przez nadpisanie, chyba, że nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa; wtedy termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

h)   Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrania, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności osób trzecich, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i)     Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.