FE

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje, że przeszacowuje okna PCV z demontażu w ilości 18 sztuk, powierzchnia 66.77 m2.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku przez 21 dni tj. do  09 maja 2019 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego w Radziejowie  przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie oraz Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonych przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.  

Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny

W miesiącu maju 2018 r. zakończona została realizacja zawartej w dniu 21 września 2017 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowy nr WP-II-B.433.6.2.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.”Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej