II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ

                                                                                             Radziejów, dnia 18.01.2018 r.

                                          O G Ł O S Z E N I E

 

         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż  samochodu specjalnego MERCEDES – BENZ model  313 Sprinter CDI E3  3,5 t, rok. produkcji 2000, nr rejestracyjny CRAH802 – kolor biały wraz z noszami i wyposażeniem  zabudowy specjalnej karetki sanitarnej ( wskazania  drogomierza 552 081 km).

          Samochód można oglądać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów,

w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel./54/ 285 62 87.

          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie SP ZOZ w Radziejowie pokój 1-100 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 13-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 13³°.

           Wartość rynkowa  samochodu  na podstawie oceny rzeczoznawcy 9900,00 zł. brutto, słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100  brutto.

           Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną cenę  brutto zakupu samochodu , oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym.

             SP ZOZ w Radziejowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja o sprzedaży ambulansu

         W wyniku I przetargu ofertowego  ogłoszonego w dniu  21 grudnia 2017 r. nie wyłoniono nabywcy  samochodu specjalnego, MERCEDES – BENZ , model  313 Sprinter CDI E3  3,5 t, rok. produkcji 2000, nr rejestracyjny CRAH802 – kolor biały wraz z noszami i wyposażeniem  zabudowy specjalnej karetki sanitarnej , kolor biały . Na  sprzedaż przedmiotowego samochodu specjalnego wpłynęła jedna oferta firmy PHU ANDIX Andrzej Mirecki ul. Szyszko-Bohusza 18, 30-251 Kraków . Wartość oferty poniżej  wyceny rzeczoznawcy.

I przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego MERCEDES - BENZ  został  unieważniony.

Informacja o wyniku przetargu dotyczącego nieruchomości garażowej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

1. Przetarg odbył się w dniu 28 grudnia  2017 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

2. Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, jest wolna od obciążeń stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

3. Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent. 

4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości garażowej wynosiła 120,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie. Nieruchomość garażowa została wydzierżawiona za cenę 122,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie.

5. Wyżej wymieniona nieruchomość garażowa została wydzierżawiona Pani Halinie Krzemińskiej – Darul, zam przy ul. Szpitalnej 9/33, 88-200 Radziejów.

Radziejów, dnia 4.01.2018 r.

Informację  sporządziła Małgorzata Pawlak – Lewandowska.

Ogłoszenie

          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

                                             o g ł a s z a

                               I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 120,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 22.12.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 30 października 2017 roku przez 21 dni, tj. do 20 listopada 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.