FE

Ogłoszenie

          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

                                             o g ł a s z a

                               I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 120,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 22.12.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 30 października 2017 roku przez 21 dni, tj. do 20 listopada 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny

W dniu 21 września 2017 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim Umowa nr WP-II-B.433.6.2.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.”Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 315 825,00 zł. w tym:

-  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

   nie większej niż  : 157 912,50 zł.

-  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

   niż : 157 912,50 zł.  

Termin realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie - 01.12.2016 r.
  • zakończenie - 31.03.2018 r.

Przedmiotem Projektu jest zakup  zestawu:   gastroskop i kolonoskop z procesorem obrazowania wysokiej rozdzielczości HD.

            Zakupiony w ramach  Projektu sprzęt medyczny posłuży wielopłaszczyznowemu zabezpieczeniu pacjentów wymagających wczesnej interwencji medycznej. Procedury które będą realizowane zakupioną aparaturą pozwolą zarówno na wczesną i szybką diagnostykę, jak i wdrożenie procedur zabiegowych o wysokiej jakości, w sposób pozwalający na skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie skali powikłań, a co za tym idzie, obniżenie absencji chorobowej pacjentów i obniżenie kosztów społecznych wynikających z choroby.

Komunikat

Szanowni Państwo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

serdecznie zaprasza Pacjentów i ich Rodziny na spotkanie, które odbędzie się dnia

13 września 2017 w godz. od 1000 do 1400

z pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ,

którzy będą przybliżać Pacjentom zmiany jakie wprowadzi reforma tworząca tzw. „sieć szpitali”

oraz informować o zagadnieniach dotyczących leków 75+

Punkt informacyjny

Parter – w korytarzu przy Rejestracji Ogólnej