Zakończone projektu: "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja ...

W miesiącu lipcu 2019 roku zakończone zostały prace projektu: "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie" nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020” - „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem   zgodnie z umową nr WP-II-B.433.6.6.2018  zawartą w dniu 9 kwietnia   z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr WP-II-B.433.6.6.2018 o dofinansowanie  w formie zaliczki
 i refundacji.  

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 279 947,72 zł. w tym:

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 8 110 797,87zł.

-  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

   nie większej niż  : 3 999 643,44 zł.

-  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

   niż : 4 280 304,28zł.  

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony  na wynajem nieruchomości garażowej – boks garażowy nr 19.

Treść ogłoszenia