Zakończone projektu: "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja ...

W miesiącu lipcu 2019 roku zakończone zostały prace projektu: "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie" nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020” - „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem   zgodnie z umową nr WP-II-B.433.6.6.2018  zawartą w dniu 9 kwietnia   z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr WP-II-B.433.6.6.2018 o dofinansowanie  w formie zaliczki
 i refundacji.  

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 279 947,72 zł. w tym:

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 8 110 797,87zł.

-  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

   nie większej niż  : 3 999 643,44 zł.

-  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

   niż : 4 280 304,28zł.  

Okres realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie - 04.05.2015 r.
  • zakończenie - 30.06.2019 r.

W dniu 31 lipca 2019 r. w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie miało miejsce  otwarcie Pracowni Tomografii komputerowej, Pracowni Gastroskopii i Kolonoskopii  oraz dwóch gabinetów USG.  

Pracownia  tomografu została wyposażona w 16 rzędowy tomograf komputerowy firmy CANON typ TSX-035A AQUILION LIGHTNING z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Accutrn CT-D.   Pracownie gastroskopii  i kolonoskopii zostały wyposażone w myjnie do endoskopów elastycznych typ INNOVA E2s NEW wraz z systemem zmiękczania wody. 

Procedury które będą realizowane dzięki zakupioną aparaturą pozwolą zarówno na wczesną i szybką diagnostykę, jak i wdrożenie procedur zabiegowych, w sposób pozwalający na skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie skali powikłań, a co za tym idzie, obniżenie absencji chorobowej pacjentów i obniżenie kosztów społecznych wynikających  z choroby.