Starszy inspektor ds. OC, p.poź i transportu

tel: (54) 285 6287

e-mail: inspektor-ds-obronnych@szpitalradziejow.pl 

Wiesław Olkiewicz - starszy inspektor ds. obronnych, przeciwpożarowych i transportu                                                                                         

Starszy Inspektor ds. obronnych, przeciwpożarowych i transportu podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Zakres działań w sprawach obronnych:

1)   prowadzi dokumentację i przestrzega zarządzeń oraz instrukcji służby zdrowia odnośnie zagadnień obronnych,

2)   planuje szkolenia oddziałów obrony cywilnej Zakładu,

3)   bierze udział w szkoleniach odnośnie spraw obronnych,

4)   bierze udział w pracach przy opracowywaniu operacyjno obronnych,

5)   planuje rozmieszczenie zastępczych miejsc szpitalnych,

6)   prowadzi bilans potrzeb i możliwości służby zdrowia w sprawach obronnych,

7)   prowadzi nadzór nad utrzymaniem budowli ochronnych oraz zabezpieczenia  ich wyposażenia,

8)   uaktualnia dokumentację operacyjno-obronną,

9)   przygotowuje dokumentację dla zabezpieczenia potrzeb wojska,

10) współpracuje w sprawach obronnych i obrony cywilnej ze Starostwem i Urzędem Miasta w Radziejowie,

11)  wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora związanych z obronnością i obrona cywilną.

Zakres zadań w sprawach obrony przeciwpożarowej.

1) prowadzenie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu,

2) zgłaszanie Dyrektorowi SP ZOZ wniosków zmierzających do poprawy stanu obrony p.poż.,

3)  branie udziału w pracach komisji pożarowo-technicznej i innych powołanych przez Dyrektora,

4)   sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,

5)   opracowywanie i aktualizowanie planów dotyczących spraw p. poz., ewakuacji itp.

6)   współdziałanie z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi SPZOZ, strażą pożarną,

7)   współdziałanie z właściwymi jednostkami i komórkami Zakładu w zakresie wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, modernizacyjnych, adaptacyjnych, itp.

8)      udział w komisjach po przebudowach, modernizacjach, remontach, inwestycjach.

9)      prowadzenie szkoleń osób przyjmowanych do pracy, osób udzielających świadczeń na rzecz Zakładu, stażystów z Urzędu Pracy, pracowników, udział w innych szkoleniach i komisjach.

Zakres zadań w sprawie transportu:

1)  prowadzi wszystkie sprawy związane z transportem sanitarnym i administracyjnym a w  szczególności:

  1. a)ustalenie grafików kierowców,
  2. b)wydawanie kart drogowych,
  3. c)rozliczanie zużycia paliwa w/g kart drogowych,
  4. d)miesięczne i roczne rozliczanie paliwa,
  5. e)prowadzenie dokumentacji związanej z transportem,
  6. f)prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów,
  7. g)zabezpiecza utrzymywanie pojazdów w pełnej sprawności technicznej,
  8. h)wnioskuje o wymianę i zakup pojazdów.

Inne zadania: 

1)  zastępuje podczas nieobecności kierownika działu technicznego oraz starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

2)  wykonuje ksero dokumentacji dla potrzeb zakładu i na zewnątrz dla interesantów.