Specjalista ds. epidemiologii, pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania

 

Joanna Mielcarek - mgr pielegniarstwa

e-mail: piel.ep.spzozradziejow@wp.pl

tel. (54) 285 62 72

 

Zadania pielęgniarki epidemiologicznej

 1. W zakresie wykonywania swoich obowiązków podlega dyrektorowi ds. medycznych.
 2. Zastępuje położną epidemiologiczną.
 3. Realizuje świadczenia medyczne zgodnie z kompetencjami.

Zakres uprawnień:

Pielęgniarka epidemiologiczna jest uprawniona do:

 1. Nadzorowania, kontrolowania, przestrzegania, wdrażania i kreowanie stanu epidemiologicznego zakładu.
 2. Określania zapotrzebowań na zakup środków związanych z profilaktyką zakażeń szpitalnych.
 3. Wypowiadania się w sprawie zakresu remontów, modernizacji oraz inwestycji mających wpływ na stan higieniczny zakładu,
 4. Wydawania zaleceń kierownikom komórek organizacyjnych w formie ustnej i pisemnej w zakresie działań profilaktycznych w celu utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego komórek organizacyjnych zakładu,
 5. Występowania do dyrektora z wnioskiem o orzeczenie kary w razie stwierdzenia rażących zaniedbań na stanowisku pracy mających wpływ na wystąpienie zakażenia szpitalnego,
 6. Korzystania ze źródeł informacji służących określeniu sytuacji epidemiologicznej zakładu,
 7. Podnoszenia własnych kwalifikacji,
 8. Dostępu do informacji o pacjentach, metodach diagnozowania i leczenia,
 9. Uczestniczenia w odprawach i spotkaniach innych zespołów doradczych powołanych w celu podnoszenia standardów zapobiegania i kontroli zakażeń.
 10. Współpraca z jednostkami, komórkami organizacyjnymi i osobami zatrudnionymi na stanowiskach samodzielnych zakładu oraz z innymi podmiotami leczniczymi w tym państwową inspekcją sanitarną oraz konsultantami z dziedziny epidemiologii.

Zakres odpowiedzialności:

 1. odpowiada za całokształt spraw należących do zakresu uprawnień.
 2. odpowiada za realizację powierzonych zadań i podjęte decyzje.
 3. odpowiada za opracowywanie i wdrażanie programów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 4. odpowiada za prowadzenie bazy danych dotyczących zakażeń na poziomie szpitala, przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego.
 5. odpowiada za zadania objęte niniejszym zakresem czynności.
 6. obowiązek wykonania pracy sumiennie i starannie. Przestrzeganie dyscypliny pracy, stosować się do poleceń przełożonych i zarządzeń wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów prawa.
 7. w przypadku niemożności stawienia się do pracy powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego.
 8. zobowiązana jest przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
 9. zobowiązana jest do pomocy w zakresie ewakuacji ludzi i mienia w wypadku pożaru oraz nadzoru na powierzonym odcinku pracy w zakresie zapobiegania powstania pożaru.

 

Zadania pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania 

Stanowisko pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania służbowo  i funkcjonalnie podlega dyrektorowi. 

Zakres obowiązków obejmuje:

 1. Kierowanie polityką jakości zgodnie z głównymi celami SP ZOZ w Radziejowie,
 2. Kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie  i korygowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania wg normy ISO 9001; ISO 14001.
 3. Organizowanie i kompleksowe prowadzenie audytów.
 4. Nadzór nad działaniami korygującymi.
 5. Przygotowanie kompleksowych materiałów dla Dyrektora w celu przeglądu funkcjonowania systemu.
 6. Proponowanie szkoleń dla personelu zakładu z zakresu doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania wg normy ISO.
 7. Utrzymywanie kontaktów z jednostką certyfikującą.
 8. Wysuwanie propozycji doskonalenia systemu.

Zakres uprawnień:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zintegrowanym systemem zarządzania wg normy ISO.
 2. Organizowanie szkoleń dotyczących jakości.
 3. Kontaktowanie się z jednostkami certyfikującymi.
 4. Całokształt działań związanych ze zintegrowanym systemem zarządzania wg normy ISO.

Zakres odpowiedzialności:

Za funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania wg normy ISO.