NACZELNA PIELĘGNIARKA

Teresa Miłkowska - mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, ukończone studia podyplomowe skuteczny menadżer w służbie zdrowia i zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia.     

e-mailpiel.naczelna@szpitalradziejow.pl

tel. (54) 285 62 72                    

 

W wykonywaniu swoich obowiązków służbowych podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Jest bezpośrednią przełożoną pielęgniarek (położnych) oddziałowych, pielęgniarek (położnych) koordynujących, pielęgniarek (położnych) pracujących na stanowiskach samodzielnych, dietetyczki, starszego sterylizatora koordynującego, rejestratorek medycznych, dezynfektora, pracownika prosektorium.

Sprawuje swoją funkcję przy pomocy bezpośrednio jej podległych pielęgniarek oddziałowych (położnych oddziałowych), pielęgniarek (położnych) koordynujących pracę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych, pielęgniarek (położnych) zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych i innych pracowników wykonujących pracę samodzielnie.

 

Do zadań naczelnej pielęgniarki należy:

 1. Oszacowanie zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie.
 2. Opracowanie koncepcji rozwoju pielęgniarstwa i ustalenie standardów praktyki pielęgniarskiej, kreowanie modelu nowoczesnej i wszechstronnej pielęgniarki (położnej).
 3. Opracowanie struktury organizacyjnej personelu pielęgniarek, położnych, określenie liczby, rodzaju czynności i uprawnień, odpowiedzialności oraz kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach.
 4. Planowanie zatrudnienia pielęgniarek, położnych i innych podległych pracowników, w razie potrzeby Zakładu delegowanie pielęgniarek (położnych) do innych miejsc pracy.
 5. Nadzorowanie realizacji zadań na podległych stanowiskach pracy oraz przestrzegania regulaminu pracy, udzielanie rad pielęgniarskich i administracyjnych.
 6. Systematyczne ocenianie jakości świadczeń pielęgniarskich (położnych), stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi stanowisk pracy.
 7. Przygotowanie w porozumieniu z ordynatorami oddziałów oraz kierownikami poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych wniosków do planów rocznych i wieloletnich oraz zaleceń w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej.
 8. Opracowanie i doskonalenie systemu oceniania i motywowania pracowników.
 9. Tworzenie warunków i koordynowanie współdziałania pielęgniarek (położnych) między sobą z przedstawicielami innych zawodów.
 10. Współpraca z działami, komórkami i stanowiskami pomocniczymi w celu zapewnienia warunków do realizacji świadczeń opiekuńczych, diagnostycznych i leczniczych.
 11. Opracowanie i doskonalenie systemu informacji dla podległego personelu.
 12. Współpraca z pielęgniarką (położną) epidemiologiczną.
 13. Koordynacja pracy sterylizacji, dezynfekcji, dietetyczki, prosektorium, rejestracji.
 14. Współudział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.
 15. Wdrażanie, monitorowanie i przestrzeganie ISO. 

 

Naczelna pielęgniarka jest odpowiedzialna za stan i rozwój kadr pielęgniarek i położnych. Kieruje pracowników na szkolenia i staże organizowane poza zakładem pracy. Naczelna pielęgniarka będąca bezpośrednim zwierzchnikiem personelu pielęgniarskiego i położnych, wydaje o nim opinie, występuje z wnioskami w sprawach jego przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania oraz karania.       

To samo dotyczy pozostałego podległego jej personelu.

Naczelna pielęgniarka współpracuje ze szkołami pielęgniarek i położnych oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego kadr medycznych w sprawach kształcenia i doskonalenia pracowników oraz organizowania bazy dydaktycznej dla tych zakładów na terenie szpitala.

Naczelna pielęgniarka współpracuje ze szkołami, w których pracują pielęgniarki szkolne.

Naczelna pielęgniarka we współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi analizuje reakcje i potrzeby pielęgniarskie środowiska.