Dział techniczny

tel: (54) 285 32 87e-mail: dzial-techniczny@szpitalradziejow.pl                          

Działem technicznym zarządza kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi.

W przypadku nieobecności kierownika działem zarządza starszy inspektor ds. obronnych, przeciwpożarowych i transportu.

Kierownik – Józef Stasiak

e-mail: dzial-techniczny@szpitalradziejow.pl

Zakres zadań:

Do zadań działu technicznego należy zapewnienie warunków racjonalnej i efektywnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, sieci energetycznej, sprzętu technicznego, budynków i budowli, wszystkich sieci i instalacji zgodnie z  obwiązującymi przepisami, wykonawstwo prac we własnym zakresie, opiniowanie i proponowanie zakresu prac zleconych na zewnątrz w zakresie remontów, przeglądów technicznych, konserwacji, inwestycji i modernizacji, utrzymanie w pełnej gotowości technicznej całej infrastruktury.

Wykonując zadania kierownik ma obowiązek podejmować następujące działania:

1)      kompletuje i przechowuje dokumentację techniczną urządzeń i sieci energetycznej, sprzętu technicznego i gospodarczego oraz budynków i budowli,

2)      prowadzi dokumentację remontów i przeglądów technicznych oraz budynków i budowli,  wraz z rozliczaniem materiałów,

3)      opracowuje projekty rocznych planów i po ich zatwierdzeniu wg tych planów organizuje prace w zakresie remontów, przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń medycznych i gospodarczych, urządzeń energetycznych oraz budynków i budowli,

4)      opiniuje projekty planów rozbudowy i modernizacji zaplecza energetycznego, techniczno-gospodarczego oraz budynków i budowli,

5)      stosownie do potrzeb zleca na zewnątrz usługi naprawczo-konserwatorskie przeglądy techniczne i remonty, nadzoruje realizację i opiniuje rachunki na zlecone usługi,

6)      organizuje we własnym zakresie bądź zleca montaż i rozruch nowo-zakupionego sprzętu medycznego, maszyn, urządzeń i wyposażenia energetycznego i techniczno gospodarczego, sprawuje nadzór i dopuszcza do eksploatacji te urządzenia,

7)      organizuje i kontroluje gospodarkę smarowniczą, konserwacyjno-naprawczą,   remontową, modernizacyjną , inwestycyjną, energetyczną, wodnościekową,

8)      planuje potrzeby na części zamienne i materiały techniczne,

9)      współpracuje z wyspecjalizowanymi jednostkami i orzeka o stanie technicznym maszyn  i urządzeń energetycznych, technicznych budynków i budowli a w stosunku do sprzętu techniczno-gospodarczego wydaje stosowne orzeczenie techniczne,

10)  nadzoruje działalność racjonalizatorską  oraz organizuje wdrażanie wniosków racjonalizatorskich,

11)  dokonuje okresowych analiz sposobu eksploatacji i wykorzystania urządzeń  energetycznych i technicznych, sieci energetycznej, sprzętu techniczno-gospodarczego, budynków i budowli, inspiruje procesy usprawniające eksploatacje i wykorzystywanie tych urządzeń,

1)      czuwa nad prawidłowym i terminowym sporządzeniem sprawozdawczości  statystycznej,

2)      organizuje, nadzoruje i koordynuje prace warsztatów naprawczych, warsztatu  elektrycznego, kotłowni szpitalnej, tlenowni i hydroforni i wszystkich innych podległych stanowisk pracy,

3)      czuwa nad właściwym przestrzeganiem przepisów w zakresie bhp oraz p.pożarowych,  nad właściwym wykorzystaniem czasu pracy podległego personelu, odpowiada za prawidłowe rozlicznie czasu pracy.

4)      wykonuje ksero dokumentacji dla potrzeb zakładu i na zewnątrz dla interesantów.

Kierownikowi działu technicznego podlegają:

 1) mechanicy

 2) hydraulicy

 3) elektrycy

 4) murarze

 5) malarze

 6) automatycy

 7) palacze

Kierownika działu technicznego podczas jego nieobecności zastępuje starszy inspektor ds. oc, p.poż. i transportu.

Kierownik działu technicznego zastępuje starszego inspektora ds. oc, p.poż i transportu podczas jego nieobecności.