Dział służb pracowniczych

tel: (54) 285 62 73; e-mail: inspektor-ds-pracowniczych@szpitalradziejow.pl

mgr Agnieszka Wiśniewska – starszy inspektor ds. pracowniczych

Działem służb pracowniczych zarządza starszy inspektor ds. pracowniczych podległy  bezpośrednio dyrektorowi. Jest to komórka jednoosobowa odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Do zadań działu służb pracowniczych należy:

1)  przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem   stosunków pracy, zmiana stosunków pracy i wynagrodzeń, organizowanie konkursów na stanowiska prawem przewidziane.

2) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji                            i  zaświadczeń o zatrudnieniu,

3)  przygotowanie i przeprowadzanie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  zawieranie umów cywilnoprawnych i ich ewidencjonowanie.

4) prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników, współpraca z archiwum  zakładowym,

5)   kontrola porządku i dyscypliny pracy,

6)   prowadzenie ewidencji urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do  pracy pracowników,

7)    prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,

8)     prowadzenie prac związanych ze szkoleniem pracowników,

9)     przygotowywanie wniosków w sprawie nadawanie odznaczeń, wyróżnień, nagradzania i 

         karania pracowników,

10)  załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub uzyskiwanie rent,

11) analizowanie stanu zatrudnienia w wykorzystywania czasu pracy w komórkach  organizacyjnych zakładu,

12)  opracowywanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczenia   kadr,

13)   opracowywanie sprawozdań dotyczących zakresu działania działu,

14)   opracowywania i uzgadniania regulaminów: pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz zmian w tym zakresie,

15)  zgłaszanie -pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz wszelkich zmian w tym zakresie,

16) współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu i związkami  zawodowymi,

17) współpraca z organami administracji samorządowej, Szkołami Medycznymi, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy,

18)  prowadzenie spraw socjalnych i bytowych przewidzianych w Zakładowym Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Starszy inspektor ds. pracowniczych zastępuje w razie nieobecności starszego inspektora ds. administracji w sekretariacie.