Dział organizacji, statystyki i marketingu

tel. (54) 285 62 71

e-mail: metorg@pro.onet.p

W skład działu organizacji, statystyki i marketingu wchodzą następujące stanowiska organizacyjne:

 1.    metodyka, organizacja i nadzór.
 2.    statystyka i dokumentacja chorych,
 3.    archiwum  zakładowe,

Działem organizacji, statystyki i marketingu zarządza kierownik działu, a podczas nieobecności starszy asystent metodyki, organizacji nadzoru i rozliczeń. Kierownik działu podlega bezpośrednio dyrektorowi.

KIEROWNIK:

mgr Krzysztof Rutkowski - specjalista organizacji ochrony zdrowia, administrator danych osobowych.

 • Akademia Medyczna - wydział pielęgniarski,
 • specjalizacja I stopnia z medycyny społecznej,
 • specjalizacja II stopnia z organizacji ochrony zdrowia,
 • studia podyplomowe - Zarządzanie Zasobami w Podmiotach Leczniczych.

 

Pracownicy działu organizacji, statystyki i marketingu:

 1.    mgr Henryka Jesiołowska - starszy asystent metodyki, organizacji nadzoru i rozliczeń
 2.    inż. Agnieszka Maciejewska – informatyk, statystyk medyczny
 3.    Grażyna Adamska - starszy statystyk medyczny/archiwista
 4.    Barbara Grzanka - starszy statystyk medyczny
 5.    Maria Siałkowska- dietetyk

 

Do zadań działu organizacji, statystyki i marketingu należy:

W zakresie działań metodycznych i organizacyjno-prawnych:

 1. Przygotowanie ofert zakładu na świadczenie usług zdrowotnych, wdrażanie kontraktów i  umów,
 2. Koordynowanie spraw związanych z nadzorem medycznym, dokumentacją dotyczącą powołanych zespołów i komisji, przeprowadzonych kontroli,
 3. Koordynacja, kontrola i instruktaż w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych zakładu,
 4. Udzielania opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ochrony zdrowia, zmianach  w obowiązującym stanie prawnym,
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją, funkcjonowaniem i restrukturyzacją zakładu,
 6. Marketing,
 7. Prowadzenie i aktualizacja baz danych o pacjentach, płatnikach i personelu medycznym,
 8. Ewidencjonowanie deklaracji wyboru/rezygnacji w oparciu o zawarte kontrakty,
 9. Sporządzanie list aktywnych pacjentów w oparciu o zawarte kontrakty, sporządzanie  ewidencji list aktywnych,
 10. Instruowanie i szkolenie pracowników medycznych i innych komórek organizacyjnych w  zakresie prawidłowego nanoszenia danych do obowiązującego programu, druków oraz sprawozdań.
 11. Prowadzenie sprawozdań analitycznych zestawień i załączników, będących podstawą do comiesięcznego rozliczania finansowego kontraktów, umów i refundacji kosztów leczenia w oparciu o obowiązujące przepisy,
 12. Monitorowanie realizacji kontraktów, umów na usługi medyczne,
 13. Opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie dokumentacji, w tym: statutu, regulaminu  porządkowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Księgi Rejestrowej i innych
 14. Prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu,
 15. Wydawanie instrukcji, informowanie o zmianach w realizacji świadczeń zdrowotnych, obiegu dokumentów, współpracy z jednostkami zewnętrznymi
 16. Współpraca z działem ekonomiczno-finansowym oraz komórkami działalności medycznej  zakładu.
 17. Przestrzeganie Zintegrowanego Sytemu Zarządzania wg normy ISO 

 

W zakresie statystyki i dokumentacji chorych:

 1. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz działalności medycznej.
 2. Prowadzenie księgi głównej.
 3. Przyjmowanie, sprawdzanie kompletności, potwierdzenie statystyczne oraz przekazywanie do archiwum zakładowego zakończonych historii choroby.
 4. Prowadzenie i raportowanie kart statystycznych, kartotek chorych do właściwego  Instytutu.
 5. Nadzorowanie prowadzenia kart psychiatrycznych, raportowanie do właściwego Instytutu.
 6. Zgłaszanie przypadków nowotworu złośliwego do właściwego Rejestru.
 7. Nadzorowanie i prowadzenie ruchu chorych w zakładzie.
 8. Udostępnienie dokumentacji medycznej, sporządzanie odpisów dokumentacji.
 9. Nadzorowanie rejestru urodzeń.

 

W zakresie organizacji i działań archiwum zakładowego.

 1. Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych.
 2. Przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 3. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym.
 4. Przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
 5. Inicjowanie brakowanie dokumentacji nie archiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu  oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.