Dział Administracji i zamówień publicznych

tel: (54) 285 62 77; e-mail: admzam@szpitalradziejow.pl

Kierownik

lic. Małgorzata Pawlak – Lewandowska

Działem administracji i zamówień publicznych zarządza kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi. W przypadku nieobecności kierownika działem zarządza starszy inspektor d/s zamówień publicznych.

Pracownicy działu:

1.Sławomir Kuligowski - starszy inspektor ds. zamówień publicznych

  1. Kazimierz Hołtyn - starszyinspektor ds. administracji, magazynier.

Zakres zadań:

Do zadań kierownika działu administracji i zamówień publicznych należy zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, prawidłowego działania magazynów, utrzymanie estetyki i czystości w obiektach i terenach będących w administracji zakładu, organizowanie zamówień publicznych i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

Wykonując podstawowe zadania kierownik ma obowiązek podejmować następujące działania:

1)      kompletuje i przechowuje w należytym porządku dokumenty działu administracji  i zamówień publicznych,

2)  organizuje prowadzenie ewidencji magazynowej w zakresie gospodarki i obrotu   materiałów, części zamiennych, paliw, urządzeń technicznych, medycznych i gospodarczych, a także kieruje i nadzoruje zakupy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  i obowiązującymi instrukcjami, sporządzanie obiegu i kontroli dokumentów,

3)      analizuje i ocenia racjonalną gospodarkę materiałową,

4) opracowuje projekty rocznych planów rzeczowych wydatków i zakupów dla zabezpieczenia działalności bieżącej, remontowej i inwestycyjnej Zakładu, w tym przygotowuje wnioski              o skorzystanie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

5)   organizuje zamówienia publiczne i przygotowuje dokumenty do przeprowadzania przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, kompletując pełną dokumentację i prowadzi sprawozdawczość.

6)      opracowuje projekty planów i organizuje prace w zakresie utrzymania ładu, porządku                i czystości w obiektach służby zdrowia,

7)      czuwa nad prawidłowym i terminowym sporządzeniem sprawozdawczości statystycznej,

8)      nadzoruje prowadzenie dokumentacji i realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych przez  sanepid,

9)      nadzoruje pracę podległych pracowników i odpowiada za prawidłowe rozliczanie ich czasu  pracy,

10)  czuwa nad prawidłowym przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. i nad właściwym obiegiem dokumentów wydawanej odzieży ochronnej,

11)  kierownikowi działu administracji i zamówień publicznych podlegają:

      -  st. inspektor ds. zamówień publicznych,

      -  st. inspektor ds. administracji, magazynier.