Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny

W dniu 21 września 2017 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim Umowa nr WP-II-B.433.6.2.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.”Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 315 825,00 zł. w tym:

-  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

   nie większej niż  : 157 912,50 zł.

-  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

   niż : 157 912,50 zł.  

Termin realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie - 01.12.2016 r.
  • zakończenie - 31.03.2018 r.

Przedmiotem Projektu jest zakup  zestawu:   gastroskop i kolonoskop z procesorem obrazowania wysokiej rozdzielczości HD.

            Zakupiony w ramach  Projektu sprzęt medyczny posłuży wielopłaszczyznowemu zabezpieczeniu pacjentów wymagających wczesnej interwencji medycznej. Procedury które będą realizowane zakupioną aparaturą pozwolą zarówno na wczesną i szybką diagnostykę, jak i wdrożenie procedur zabiegowych o wysokiej jakości, w sposób pozwalający na skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie skali powikłań, a co za tym idzie, obniżenie absencji chorobowej pacjentów i obniżenie kosztów społecznych wynikających z choroby.

Komunikat

Szanowni Państwo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

serdecznie zaprasza Pacjentów i ich Rodziny na spotkanie, które odbędzie się dnia

13 września 2017 w godz. od 1000 do 1400

z pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ,

którzy będą przybliżać Pacjentom zmiany jakie wprowadzi reforma tworząca tzw. „sieć szpitali”

oraz informować o zagadnieniach dotyczących leków 75+

Punkt informacyjny

Parter – w korytarzu przy Rejestracji Ogólnej

Informacja

W wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.05.2017 r. na najem nieruchomości garażowej nr 22, usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00002595/2, wyłoniono najemcę przedmiotowej nieruchomości na okres do trzech lat  Pana Krzysztofa, Kajetana Witczak zam. przy ul. Szpitalnej 1,  88-200 Radziejów,  za  kwotę 124,00 zł. plus podatek VAT miesięcznie.

 

Radziejów, dnia 29.06.2017 r.

Dr n.med. Marek Kornet nominowany do "Złotego Stetoskopu

Image

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że dr n.med. Marek Kornet, przyjmujący w naszej Poradni chirurgiczni dziecięcej, został nominowany do tytułu Lekarz Chirurg Roku 2017 przez Honorowa Kapitułę konkursu reprezentowaną przez ważne osobistości świata medycznego.
Aktualnie dr Kornet plasuje się na wysokiej pozycji w rankingu.  
Głosy na doktora można oddawać wysyłając  SMS pod nr 72355 o treści CR.22
 Głosowanie trwa do 23 czerwca.

Informacja o głosowaniu:

http://www.expressbydgoski.pl/plebiscyty/zloty-stetoskop/a/zloty-stetoskop-2017-wyniki-glosowania-w-kategorii-lekarz-chirurg,12116948/