Ogłoszenie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku przez 21 dni tj. do  09 maja 2019 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego w Radziejowie  przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie oraz Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonych przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.  

Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny

W miesiącu maju 2018 r. zakończona została realizacja zawartej w dniu 21 września 2017 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowy nr WP-II-B.433.6.2.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.”Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

                                             o g ł a s z a

                               I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 15  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 125,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.08.2018 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 18,00 zł. w terminie do dnia 3.08.2018 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 7 czerwca 2018 roku przez 21 dni, tj. do 28 czerwca 2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszenie w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3  w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ

                                                                                             Radziejów, dnia 18.01.2018 r.

                                          O G Ł O S Z E N I E

 

         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż  samochodu specjalnego MERCEDES – BENZ model  313 Sprinter CDI E3  3,5 t, rok. produkcji 2000, nr rejestracyjny CRAH802 – kolor biały wraz z noszami i wyposażeniem  zabudowy specjalnej karetki sanitarnej ( wskazania  drogomierza 552 081 km).

          Samochód można oglądać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów,

w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel./54/ 285 62 87.

          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie SP ZOZ w Radziejowie pokój 1-100 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 13-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 13³°.

           Wartość rynkowa  samochodu  na podstawie oceny rzeczoznawcy 9900,00 zł. brutto, słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100  brutto.

           Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną cenę  brutto zakupu samochodu , oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym.

             SP ZOZ w Radziejowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.