Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny

W dniu 21 września 2017 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim Umowa nr WP-II-B.433.6.2.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.”Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 315 825,00 zł. w tym:

-  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

   nie większej niż  : 157 912,50 zł.

-  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

   niż : 157 912,50 zł.  

Termin realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie - 01.12.2016 r.
  • zakończenie - 31.03.2018 r.

Przedmiotem Projektu jest zakup  zestawu:   gastroskop i kolonoskop z procesorem obrazowania wysokiej rozdzielczości HD.

            Zakupiony w ramach  Projektu sprzęt medyczny posłuży wielopłaszczyznowemu zabezpieczeniu pacjentów wymagających wczesnej interwencji medycznej. Procedury które będą realizowane zakupioną aparaturą pozwolą zarówno na wczesną i szybką diagnostykę, jak i wdrożenie procedur zabiegowych o wysokiej jakości, w sposób pozwalający na skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie skali powikłań, a co za tym idzie, obniżenie absencji chorobowej pacjentów i obniżenie kosztów społecznych wynikających z choroby.