Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik, Tel. (054) 2856231

Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, skuteczny menadżer w ochronie zdrowia

Lekarze konsultanci

 1. lek. Teresa Grabowska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych , diabetologii
 2. lek. Anna Nita – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. dr n. med. Elżbieta Korczyńska- Germanowska - specjalista w dziedzinie neurologii, rehabilitacji medycznej
 4. lek. Marek Czajkowski – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 5. lek. Aleksander Zaleski - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Psycholodzy, 54 285 62 74

 1. mgr Wiesław Szumiński – psycholog kliniczny
 2. mgr Aleksandra Kotarska – psycholog

Logopeda, tel. 54 285 63 53

mgr Joanna Szałek – logopeda, neurologopeda

Personel pielęgniarski- Pielęgniarki koordynujące, tel. 54 285 63 52

 1. Bożena Przysiecka
 2. Julita Maślińska

Pielęgniarki odcinkowe, tel. 54 285 62 31, 54 285 62 20

 

Fizjoterapeuci

 1. mgr. Joanna Waszak
 2. lic Andżelika Przysiecka
 3. lic Dawid Łęga
 4. lic Marlena Estkowska – Bogdan
 5. Bożena Surdyk

Terapeuta zajęciowy

 mgr Karolina Flenc

Opiekunowie medyczni

 1. Marek Stefański
 2. Agnieszka Mierzejewska
 3. Łukasz Wiśniewski

Wszystkie pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa w opiece długoterminowej, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa rodzinnego i pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest podmiotem udzielającym całodobowych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych.

Zakład usytuowany jest na IV piętrze budynku „A” szpitala i liczy 70 łóżek rozmieszczonych w salach 2 i 3 łóżkowych, przystosowanych do pobytu pacjentów unieruchomionych i niepełnosprawnych ruchowo.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę choroby i hospitalizacji, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, profesjonalnej i całodobowej pielęgnacji i rehabilitacji.

Misją zakładu opiekuńczo-leczniczego jest pomoc przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i samodzielności, oraz poprawa jakości życia.

Zakład zapewnia usługi zdrowotne obejmujące swym zakresem:

 • opiekę i pielęgnację sprawowaną przez wykwalifikowany personel pielęgniarski w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej,
 • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • niezbędne konsultacje lekarzy specjalistów,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną.
 • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych,
 • leczenie dietetyczne i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta
 • terapię zajęciową,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i niepełnosprawności,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny(opiekuna)do samopielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych,
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie w obliczu niepełnosprawności,
 • opiekę duszpasterską, możliwość regularnego uczestnictwa w Mszy Św. w kaplicy szpitalnej.

Komplet dokumentów w celu umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym:

 • Wypełniony przez lekarza rodzinnego druk – Skierowanie Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – w przypadku kiedy pacjent ubiegający się o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, przebywa w szpitalu, druk winien wypełnić lekarz z oddziału,w którym jest pacjent hospitalizowany;
 • Wypełnione druki – Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie oraz Karta Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do Zakładu Opiekuńczego(skala Barthel)

Uwaga! Pacjent może być zakwalifikowany do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego jedynie, jeśli w kwalifikacji pielęgniarskiej wg oceny na podstawie skali Barthel otrzyma 40 lub mniej punktów.

 • W przypadku zdiagnozowania u pacjenta zespołu otępiennego lub innych zaburzeń psychicznych-zaświadczenie psychiatry (wzór zaświadczenia w ZOL lub do pobrania na stronie internetowej)
 • Wypisy ze szpitala.
 • Oryginał i ksero aktualnej decyzji organu emerytalno – rentowego, stwierdzającego wysokość świadczenia ZUS (KRUS) lub decyzji o przyznaniu zasiłku z Ośrodka Opieki Społecznej.
 • Ksero dowodu osobistego pacjenta.

Do zakładu opiekuńczo- leczniczego osoby przyjmowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z 2012r., Nr 12., poz 731)

Wszystkie formularze dokumentów można pobrać w siedzibie Zakładu lub do pobrania poniżej.

Zakład opiekuńczo-leczniczy nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową i chorobą psychiczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie, które stanowią 70% miesięcznego dochodu. Zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Dz.U.z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm.)

Druki do pobrania

doc SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO  27.50 Kb

doc KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 34.50 Kb

doc WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 32.50 Kb

doc Zaświadczenie lekarza psychiatry celem kwalifikacji pacjenta do pobytu w ZOL Radziejów 14.50 Kb