Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny

W miesiącu maju 2018 r. zakończona została realizacja zawartej w dniu 21 września 2017 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowy nr WP-II-B.433.6.2.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.”Doposażenie pracowni gastroskopowej i pracowni kolonoskopii w sprzęt medyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 270 250,51 zł. w tym:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż : 135 125,25 zł.

- wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej niż : 135 125,26 zł.

Termin realizacji Projektu:
rozpoczęcie - 01.12.2016 r.
zakończenie - 31.05.2018 r.

W wyniku realizacji umowy zakupiono zestaw: gastroskop i kolonoskop z procesorem obrazowania wysokiej rozdzielczości HD.

Zakupiony w ramach Projektu sprzęt medyczny posłuży wielopłaszczyznowemu zabezpieczeniu pacjentów wymagających wczesnej interwencji medycznej. Procedury które będą realizowane zakupioną aparaturą pozwolą zarówno na wczesną i szybką diagnostykę, jak i wdrożenie procedur zabiegowych o wysokiej jakości, w sposób pozwalający na skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie skali powikłań, a co za tym idzie, obniżenie absencji chorobowej pacjentów i obniżenie kosztów społecznych wynikających z choroby.