II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ

                                                                                             Radziejów, dnia 18.01.2018 r.

                                          O G Ł O S Z E N I E

 

         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż  samochodu specjalnego MERCEDES – BENZ model  313 Sprinter CDI E3  3,5 t, rok. produkcji 2000, nr rejestracyjny CRAH802 – kolor biały wraz z noszami i wyposażeniem  zabudowy specjalnej karetki sanitarnej ( wskazania  drogomierza 552 081 km).

          Samochód można oglądać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów,

w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel./54/ 285 62 87.

          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie SP ZOZ w Radziejowie pokój 1-100 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 13-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 13³°.

           Wartość rynkowa  samochodu  na podstawie oceny rzeczoznawcy 9900,00 zł. brutto, słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100  brutto.

           Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną cenę  brutto zakupu samochodu , oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym.

             SP ZOZ w Radziejowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.