Informacja o wyniku przetargu dotyczącego nieruchomości garażowej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

1. Przetarg odbył się w dniu 28 grudnia  2017 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

2. Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, jest wolna od obciążeń stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

3. Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent. 

4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości garażowej wynosiła 120,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie. Nieruchomość garażowa została wydzierżawiona za cenę 122,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie.

5. Wyżej wymieniona nieruchomość garażowa została wydzierżawiona Pani Halinie Krzemińskiej – Darul, zam przy ul. Szpitalnej 9/33, 88-200 Radziejów.

Radziejów, dnia 4.01.2018 r.

Informację  sporządziła Małgorzata Pawlak – Lewandowska.