Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

tel: (54) 285 62 41   

e-mail: inspektor-ds-bhp@szpitalradziejow.pl 

Józef Palicki - starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i administracji

W wykonywaniu swoich obowiązków służbowych podlega bezpośrednio dyrektorowi.                                                                                                    

Zakres zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) Sporządzanie i przedstawianie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz systemu stany bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków.

2) Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami    zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

3) Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad  i przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4) Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia  w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

5) Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowanych zakładach pracy założeń i dokumentacji modernizacji zakładu lub jego części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentacji.

6) Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników.

7) Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa higieny pracy w stosowanych  procesach produkcyjnych.

8) Przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz w produkowanych wyrobach.

9) Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami pracowników.

10) Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

11)  Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji zakresie ryzyka zawodowego, oraz informowanie na bieżąco pracowników o istniejących zagrożeniach.

12)  Prowadzenie rejestrów kompletowanie  i przechowywanie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań środowiska pracy.

13)  Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków  wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.

14)  Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

15)  Udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.

16)  Współpraca ze służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

17)  Współpraca z organami Państwowej Inspekcji  Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskami w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobu ochrony parowników przed tymi czynnikami.

18)  Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,  a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

19)  Współdziałanie  ze społeczną inspekcja pracy oraz organizacjami związków zawodowych przy:

  1. a) przedsięwzięciach mający na celu poprawę warunków pracy, podejmowanych przez zakład pracy,
  2. b) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym przez dyrekcję.

20) Inicjowania i rozwijanie na teranie  zakładu pracy różnych form popularyzacji             problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

21) Uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyką         bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowy i wypadkom przy pracy.

22) Prowadzenie szkoleń osób przyjmowanych do pracy, osób udzielających świadczeń na rzecz Zakładu, stażystów z Urzędu Pracy, pracowników, udział w innych szkoleniach i komisjach.  

Zakres zadań w dziale administracji.

1)   Komputerowe sporządzanie wypisów pacjentów z oddziałów szpitalnych.

2)   Wykonywanie innych zleconych prac administracyjnych.

Inne zadania:

Zastępuje starszego inspektora ds. oc, przeciwpożarowych i transportu w czasie jego nieobecności.