Dział organizacji, statystyki i marketingu

tel. (54) 285 6272

e-mail: metorg@pro.onet.p

W skład działu organizacji, statystyki i marketingu wchodzą następujące stanowiska organizacyjne:

   1. metodyka, organizacja i nadzór.

   2. statystyka i dokumentacja chorych,

   3. archiwum  zakładowe,

   4. centralne wypisy.

Działem organizacji, statystyki i marketingu zarządza kierownik działu, a podczas nieobecności asystent metodyki, organizacji nadzoru i rozliczeń.

Kierownik działu podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Kierownik:

mgr Krzysztof Rutkowski - specjalista organizacji ochrony zdrowia, administrator danych osobowych.

Pracownicy działu organizacji, statystyki i marketingu:

   2. mgr Henryka Jesiołowska - asystent metodyki, organizacji nadzoru i rozliczeń

   3. inż. Agnieszka Maciejewska – informatyk, statystyk medyczny

   4. Barbara Grzanka, Grażyna Adamska : starsi statystycy medyczni

   5. Grażyna Adamska -archiwista zakładowy:

   6. Elżbieta Koźmińska, Danuta Budna, lic. Edyta Kornacka : sekretarki medyczne

7. Maria Siałkowska- dietetyk

Do zadań działu organizacji, statystyki i marketingu należy:

1. w zakresie działań metodycznych i organizacyjno-prawnych:

1) przygotowanie ofert zakładu na świadczenie usług zdrowotnych, wdrażanie kontraktów i  umów,

2) koordynowanie spraw związanych z nadzorem medycznym, dokumentacją dotyczącą powołanych zespołów i komisji, przeprowadzonych kontroli,

3) koordynacja, kontrola i instruktaż w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych zakładu,

4) udzielania opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ochrony zdrowia, zmianach  w obowiązującym stanie prawnym,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją, funkcjonowaniem i restrukturyzacją zakładu,

6) marketing,

7) prowadzenie i aktualizacja baz danych o pacjentach, płatnikach i personelu medycznym,

8) ewidencjonowanie deklaracji wyboru/rezygnacji w oparciu o zawarte kontrakty,

9) sporządzanie list aktywnych pacjentów w oparciu o zawarte kontrakty, sporządzanie  ewidencji list aktywnych,

10) instruowanie i szkolenie pracowników medycznych i innych komórek organizacyjnych w  zakresie prawidłowego nanoszenia danych do obowiązującego programu, druków oraz sprawozdań.

11)  prowadzenie sprawozdań analitycznych zestawień i załączników, będących podstawą do comiesięcznego rozliczania finansowego kontraktów, umów i refundacji kosztów leczenia w oparciu o obowiązujące przepisy,

12)  monitorowanie realizacji kontraktów, umów na usługi medyczne,

13)  opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie dokumentacji, w tym: statutu, regulaminu  porządkowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Księgi Rejestrowej i innych

14)  prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu,

15)  wydawanie instrukcji, informowanie o zmianach w realizacji świadczeń zdrowotnych, obiegu dokumentów, współpracy z jednostkami zewnętrznymi

16)  współpraca z działem ekonomiczno-finansowym oraz komórkami działalności medycznej  zakładu.

17)  przestrzeganie Zintegrowanego Sytemu Zarządzania wg normy ISO 9001, ISO 14001.

2. w zakresie statystyki i dokumentacji chorych:

1) sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz działalności medycznej,

2) wydruk księgi głównej, prowadzenie księgi zgonów w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,

3) przyjmowanie, sprawdzanie kompletności, potwierdzenie statystyczne oraz przekazywanie do archiwum zakładowego zakończonych historii choroby,

4)   prowadzenie i raportowanie kart statystycznych, kartotek chorych do właściwego  Instytutu,

5)   nadzorowanie prowadzenia kart psychiatrycznych, raportowanie do właściwego Instytutu,

6)   zgłaszanie przypadków nowotworu złośliwego do właściwego Rejestru,

7)   ustalanie w przypadkach wątpliwych tożsamości osób przyjętych do szpitala,

8)   nadzorowanie i prowadzenie ruchu chorych w zakładzie,

9)   udostępnienie dokumentacji medycznej, sporządzanie odpisów dokumentacji,

10)  prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu pacjentów w zakładzie,

11)  nadzorowanie rejestru urodzeń.

3.  w zakresie organizacji i działań archiwum zakładowego.

1) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

2) przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3) udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym,

4) przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego,

5) inicjowanie brakowanie dokumentacji nie archiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu  oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.