Dział ekonomiczo-księgowy

e-mail: komfinspzoz1@interia.pl ,

 Główna Księgowa,  tel: (54) 285 62 81

 Karolina Dziubich,

 Zastępca głównej księgowej, tel: (54) 285 62 81

 Elżbieta Szymańska

 Starsze księgowe:

 Elżbieta Trzeciak, tel: (54) 285 62 26                          

 Maria Borkowska, tel: (54) 285 62 26                                                       

 Danuta Szmydt, tel: (54) 285 62 38

Pracą działu księgowości kieruje główny księgowy a podczas jego nieobecności z-ca głównego księgowego.

Do zadań działu księgowości należy organizowanie i prowadzenie działalności finansowej oraz prowadzenie ewidencji składników majątkowych.

Do zakresu działań działu księgowości należy:

  1. Opracowanie przy współpracy z innymi działami planu finansowego
  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych  Zakładu
  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  5. Sporządzanie w terminie sprawozdań finansowych.