O nas

    Początek działalności medycznej obejmującej aktualny powiat radziejowski zarejestrowano od 1953 roku. Wówczas rozpoczął działalność szpital powiatowy w Piotrkowie Kujawskim oraz przychodnia obwodowa w Radziejowie.Nowa elewacja szpitala  W szpitalu, świadczeń zdrowotnych udzielały cztery oddziały : wewnętrzny, dziecięcy, chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy o łącznej ilości łóżek 70. W latach 60-tych powstały ośrodki zdrowia w większych miejscowościach i tak utworzone zostały wiejskie ośrodki zdrowia w Piotrkowie Kujawskim, Dobrem i Osięcinach.
   W kolejnych latach wybudowano obiekty pod kolejne wiejskie ośrodki zdrowia w Topólce, w Nowym Dworze   i Byczu. W 1973 utworzony został zespół opieki zdrowotnej  w Radziejowie, administracyjnie zarządzany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wymieniony zespół wchłonął szpital, przychodnię obwodową i wszystkie ośrodki zdrowia.
   Od 1975 wskutek zmiany podziału administracyjnego państwa, kiedy to zakończyły swą działalność powiaty organem założycielski zespołu opieki zdrowotnej został wojewoda włocławski. W tym roku powiększono szpital do 105 łóżek oddając do użytku nowy obiekt przeznaczony na oddział ginekologiczno-położniczy. 
  Sala oddziału położniczego Jednocześnie budowano nowy szpital w Radziejowie , który został oddany do użytku w 1979 r. Szpital w Radziejowie zaprojektowany był na 272 łóżka,cztery podstawowe oddziały-wewnętrzny,dziecięcy, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy. Ponadto wybudowano obiekty zapewniające pełną obsługę diagnostyczną, logistyczną, administracyjną a także działalność poradni specjalistycznych i pogotowia ratunkowego.
   4 sierpnia 1997 r. wojewoda włocławski wydał zarządzenie nr 72/97 w sprawie przekształcenia opieki zdrowotnej w Radziejowie z jednostki budżetowej, w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Podstawę prawną przekształcenia stanowił art.51 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 , poz.408 z późniejszymi zmianami).
   W dniu 30 października 1997 roku Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego we Włocławku postanowieniem Nr VNS-Rej-PZOZ 1/97 dokonał wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Do dnia 29 lipca 1998 r. właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa, natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie posiadał je w zarządzie. W dniu 30 lipca 1998 roku sporządzono akt notarialny, na mocy którego Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę włocławskiego oddał na rzecz SPZOZ w Radziejowie grunt w użytkowanie wieczyste na 99 lat to jest do 22 lipca 2097 roku i przeniósł nieodpłatnie własność budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i urządzeń. Nowoczesny ambulans ratownictwa medycznego Z dniem 1 stycznia 1999 r wskutek reformy administracji samorządowej utworzony został powiat radziejowski, który stał się jednocześnie organem tworzącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Z dniem 19 lutego 2004 roku na mocy aktu notarialnego o repertorium A 420/2004 powiat radziejowski stał się właścicielem działek, gruntów i nieruchomości, a z dniem 24 marca 2004 roku wskutek zawartego aktu notarialnego o repertorium A 1388/2004 powiat radziejowski ustanowił nieodpłatnie na czas nieokreślony na rzecz Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie prawo użytkowania udziałów powiatu radziejowskiego we współwłasności działek gruntu i nieruchomości.
   Strategia działania winna wyrazić się w urzeczywistnianiu zintegrowanych działań, obejmując identyfikację, pomiar i analizę problemów zdrowotnych, określenie priorytetów oraz ewaluację podejmowanych aktywności. Wytyczenie celów ma służyć sprecyzowaniu tego, co zamierza się osiągnąć za pomocą działań. Istotnym czynnikiem określającym wybór strategii jest pozycja rynkowa.
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie świadczy usługi profilaktyczno-lecznicze głównie dla ludności zamieszkałej w powiecie radziejowskim i w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszym etapem udzielania usług medycznych jest podstawowa opieka zdrowotna, która jest częścią systemu opieki zdrowotnej zapewniająca zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.
    Podstawowa opieka zdrowotna reprezentowana jest przez Przychodnię Rejonową w Radziejowie rejon – około 5000 mieszkańców. Pozostała część pacjentów obsługiwana jest przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Ilość mieszkańców zapisanych do placówek p.o.z. ulega comiesięcznym zmianom uzależnionym od decyzji pacjenta, który ma wolny wybór lekarza zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych.    Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opłacane są kapitacyjnie. Stawka ta obejmuje: lekarza rodzinnego, pielęgniarkę praktyki, pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, położną środowiskowo-rodzinną. Stawki są zróżnicowane w zależności od wieku populacji objętej opieką. Zróżnicowanie to wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia wśród dzieci oraz osób starszych i znajduje swoje odzwierciedlenie w przedziałach wiekowych: 0-6, 7-65, oraz powyżej 65 roku życia.

pdf schemat organizacyjny cz 1 pdf schemat organizacyjny cz 2

Dane identyfikacyjne:
NIP : 889-12-69-126
REGON: 910333036
KRS: 0000005015
Księgi Rejestru Wojewody: 000000002447